Ziedo biedrības darbībai

Biedrības „Rūjienas senioru māja” mērķis ir aktivizēt Rūjienas un Ziemeļvidzemes seniorus un jauniešus aktīvas un saskaņotas vides veidošanai. Sadarbībā ar Zviedrijas un Vācijas organizācijām biedrība ir sniegusi atbalstu dažāda vecuma iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, kam tā šobrīd ir ļoti nepieciešama. Biedrības attīstības mērķi ir izveidot mūsdienīgu un aktīvu starppaaudžu aktivitātes centru Rūjienā, kur satiksies dažādas paaudzes un nodos viena otrai savas zināšanas un mācīsies viena otru uzklausīt, dzirdēt un sadarboties.
Viena no organizācijas ikdienas aktivitātēm ir iesaistīt nodarbībās seniorus. Mēs regulāri organizējam:
-    kulinārijas nodarbības;
-    pašdarbnieku koncertus;
-    rokdarbu pulciņus;
-    galda spēļu turnīrus;
-    novusa turnīrus;
-    sporta spēles;
-    pīšanas un vīšanas nodarbības;
-    dziedāšanas ansambli senioriem.

Ja atbalsti mūsu mērķus, tad aicinām Tevi ziedot Biedrības „Rūjienas senioru māja” darbībai!

Ziedojumu pārskaiti uz bankas kontu:

Konta nr.: LV40RIKO0002013248256

AS DNB banka, RIKO LV2X

Ziedojuma mērķis „Ziedojums Biedrības ”Rūjienas senioru māja” darbībai ”

Biedrība „Rūjienas senioru māja”

Reģistrācijas nr. 40008173060

Adrese: Valdemāra iela 26, Rūjiena, LV-4240

Ja vēlies ziedot nevis naudu, bet savu brīvo laiku un zināšanas, tad biedrība „Rūjienas senioru māja” piedāvā tev iesaistīties brīvprātīgajā darbā un sniegt ieguldījumu senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā, aizpildot vientuļo senioru brīvo laiku ar dažādām aktivitātēm. Ja esi ieinteresēts, tad sazinies ar mums!

*Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziska persona, nestājoties ar biedrību darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu. Tā ir laika, zināšanu un prasmju ziedošana sabiedrības labā, par to nesaņemot atalgojumu, bet lielisku iespēju gūt jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi (to norādot arī CV) un emocijas, kā arī radīt sev plašāku pasaules redzējumu.

Ziedojums var būt finansiālie līdzekļi vai mantas, kurus ziedotājs bez atlīdzības (bez pienākuma saņēmējam veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs), pamatojoties uz mutisku vai rakstisku līgumu, nodod nevalstiskai (sabiedriskā labuma) organizācijai tās statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

Biedrībai „Rūjienas senioru māja” ar Valsts ieņēmumu dienesta, sabiedriskā labuma komisijas lēmumu 03.05.2012. atzinumu Nr. 8-2012/101 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides.

Ar statusa spēkā esamību un ar biedrības 2011.gada darbības pārskatu iespējams iepazīties šeit.

Nodokļu atlaides ziedotājiem!

Fiziskām personām - privātpersonām, ziedojot biedrībai „Rūjienas senioru māja", pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākuma apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, kas nedrīkst pārsniegt 20% no ienākuma lieluma. Kārtību, kā fiziskām personām no valsts saņemt nodokļu atlaides, nosaka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Juridiskām personām - ziedojot biedrībai „Rūjienas senioru māja", juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, bet kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas. Kārtību, kā juridiskām personām no valsts saņemt nodokļu atlaides, nosaka likums "Par uzņēmumu ienākumu nodokli".

Kā saņemt nodokļu atlaides?

Fiziskām personām - ja šajā gadā ziedojat biedrībai „Rūjienas senioru māja", tad nākamajā gadā, Valsts Ieņēmumu Dienestā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jānorāda "Attaisnotie izdevumi (ziedojumi un dāvinājumi)".

Par nodokļu atlaižu saņemšanu fiziskai personai vairāk informācijas atradīsi šeit!
Par gada ienākumu deklarāciju fiziskai personai vairāk informācijas atradīsi
šeit!

Juridiskām personām - ja šajā gadā ziedojat biedrībai „Rūjienas senioru māja", tad nākamajā gadā, Valsts Ieņēmumu Dienestā iesniedzot Uzņēmuma ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju, pēc likuma "Par uzņēmumu ienākumu nodokli" noteikumiem, jānorāda „Nodokļa atlaides".

Par nodokļu atlaižu saņemšanu un gada deklarāciju juridiskai personai vairāk informācijas atradīsi šeit!

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.pantu, ja personas (ziedotāja) ziedojums vienai sabiedriskā labuma organizācijai pārsniedz 10 minimālās mēneša darba algas vai ziedojumu kopsumma kalendārajā gadā pārsniedz 10 minimālās mēneša darba algas, tad ir jāslēdz rakstveida ziedojuma līgums, lai ziedotājs būtu tiesīgs izmantot nodokļa atvieglojumus.Ja vēlies ziedot kādam citam konkrētam mērķim,
tad sazinies ar mums!

  • Icon 02
  • Icon 03

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!